Archive | Deo Regnat

Rayn Aberia ha maleta

Tags: , , , , , , , , , , ,

Tungod han Kalooy

Posted on 27 November 2013 by Ingming Aberia

Istorya ni Ingming Aberia

Buhi Kita Ngatanan

Ini nga picture, kinuha Nobembre 26 2013, dinhi han am ini-istaran nga balay ha Paco, Manila.

AberiaFamily

From left: Lolo Ingming, Lola Gina, Ate Hannah, Mother and Daugther (Lengleng and Rayn), Papa Roy

Hi Baby Rayn, Lengleng ngan Horasyo Roy–tikan in hira ha Tacloban. Mga survivors hira han super-bagyo nga Yolanda. Onse na hira ka-adlaw ha Paco. Pito pala ka adlaw hi Baby Rayn (aka “Yoling”) tikan hiya matawo han maigo hira ni Yolanda. Upod an iya mga kag-anak , naki pagsari hira han nag-rurungag ngan nag-iingaw nga hangin han bagyo, para intawon mabuhi. An ira ino-okyan nga balay didto ha Kassel Kristina (Block 15 Lot 12)–kanan han ak bugto, Anthia Aberia–an ira nagin tapi para matalwas ha disgrasya. Pero ora-ora hin ka agresibo ngan kamakusog hin nga bagyo. Sugad han iya mga paghigrani, surrender largo an balay primero pala nga polospogos han hangin. Lupad an bobong; rungkab an mga wallings ha este nga side. Mga gamit ha solod han balay igin wasiwas nga sugad hin mga popcorn nga nagbibibti.

Typhoon Yolanda Tacloban--Roy Aberia, Herdelyn Balomoria, Raiyn Aberia

Ha may kusina, waray atop, kinita an madalumdum nga langit.

Typhoon Yolanda Tacloban--Roy Aberia, Herdelyn Balomoria, Raiyn Aberia

Naparotan an yungod han pinaka sala (abihay); pero may pakonsoylo nga kalamragan ha igbaw.

Typhoon Yolanda Tacloban--Roy Aberia, Herdelyn Balomoria, Raiyn Aberia

Kuromos an solod ngan gawas han balay. Kuromos an kalibutan.

Typhoon Yolanda Tacloban--Roy Aberia, Herdelyn Balomoria, Raiyn Aberia

Ha solod hin opat ka oras, tikang alas 7 ngada han alas 11 han aga han Nobembre 8, 2013, han oras de peligro, kinirupo an tolo ha solod han banyo. Hi Roy nabiyaw han nabibilin nga atop para di maora-ora ka homoy an iya pamilya han oran.

Ha iba nga lugar, ha singbahan ha Quiapo, Manila, mga alas 6:45 han aga han Nobembre 8, 2013, hinuring ak upod han mga tawo pangadi han “Horasyo Imperata,” (waray-latin for “Obligatory Prayer”), pangamoyo han Ginoo nga konta lumabay han at kinabuhi nga waray dako nga kaperdihan in nga makaharadlok nga kalamidad. Di man ak konta takos para umaro hin pabor han Ginoo, gindumdum ko in nga totolo ha Tacloban, an ak bugto hi Clara Baquilod ngan iya pamilya nga mga residente daman han Tacloban, pati na an usa pa nga bugto hi Onie Aberia, iya pamilya, ngan mga kauropdan ug kasangkayan didto ha Maydolong, Eastern Samar. ¬†Mayda ko paglaum, ngan waray inabat nga kakolba, seguro tungod kay aanhi kita han gin mando han singbahan nga “Year of Faith.”

Komo usisador, gin sisipat-sipatan ko kon pati-onan-o ginpapakita han mga tawo an ira pag-too. Siring ni Cardinal Chito Tagle, kinahanglan magin usa ka ha ira para maintindihan mo an mga deboto han Nasareno. Kumuha ak hin halipot nga video:

Balik ha Tacloban, pagludang han bagyo, talwas an tolo. Kabwad an mga higamit ha balay, pero may nabilin nga maleta, ginsakyan ni Rayn:

Rayn Aberia ha maleta

An gas stove-oven ha kusina natomba. Rumpag haros ngatanan. Pero ini nga picture ni Mama Mary, binibiyaw ha matingo-tingo nga raysang, steady la hiya ha usa nga pader.

Mama Mary

Pagka gab-i, balhin hira ngada han balay hin usa nga anyaw, kan Doktor kon ira ngaranan, kay mayda pa mga lugar dida ha ira nga poydi pa pag ebakwitan han mga nawarayan hin balay. Sinundan nga adlaw, Nobembre 9, 2013, kumadto hira ha Nula-tula, Tacloban, han balay nira Clara ngan iya asawa, hi Maye, ngan didto na hira nag-istar ha sakob hin 5 ka adlaw. Hi Maye ngan Clara an naghimo hin paagi para maka biyahe an tolo ha Manila, upod na an ira ipinasahi ha bus ngan panggastos ha dalan.

Salamat nga damo ha Ginoo, mga kabugtuan, kauropdan ngan kasangkayan. Tungod han ira kalooy, buhi kita ngatanan.

===========

Klik dinhe: an naghimo an ak Facebook Timeline Cover

===========

Comments (0)

Advertise Here

Photos from our Flickr stream

See all photos

Advertise Here

Free Rebrandable Ebook